I dag i Sverige lever de allra flesta som blir diagnosticerade med en hivinfektion ett långt och gott liv. Detta eftersom att dagens mediciner tar ner virusnivåerna till ouppmätbara. Det betyder att det är vanligare att vi stöter på personer som lever med hiv antingen i vår yrkesroll eller i privatlivet. Hur ska skall man då ge ett gott bemötande till de personer som lever med hiv? Vad är ett gott bemötande?

Var femte person som lever med hiv vågar inte berätta det för någon. – Behovet av uppdaterad information är enormt, för att kunna minska fördomarna och höja kunskapsnivån.

Axel Lilja ger en föreläsning som ger svar på frågor som:

Vad är hiv och aids? Hur överförs det? Vilka fördomar finns kring viruset? Hur är det att få besked om att en lever med hiv? Har hiv fört med sig något gott?

En möjlighet till en förståelse kring hur det kan vara att leva med hiv i dag som går på djupet ges. Åskådarna får genom konkreta scenarion reflektera kring hur de själva skulle reagera vid ett möte med någon som lever med hiv.


Today, most people in Sweden getting diagnosed with HIV, live a long and healthy life. The present-day medication reduces the levels of viruses to an undetectable level. This means that it will be getting more and more common to encounter people living with HIV in your everyday life, either in your profession or in your personal life.
What could be meaningful and important to understand in your encounter with someone who lives with HIV?

Every fifth person who lives with HIV in Sweden does not tell it to a single person. – The need for updated information is immense, in order to reduce prejudices and raise the general level of knowledge.

Axel Lilja gives a presentation about HIV that provides answers to questions like:

What is HIV and what is AIDS? How can it be transmitted? What are the prejudices and common misconceptions about the virus? How is it to receive the message that you are HIV-positive? Has HIV brought about anything good?

This is a unique opportunity to a deeper understanding about what it is like to live with HIV in today’s society.

The spectators will be able to reflect about how they would interact, themselves, with someone who lives with HIV.